Event voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat worden georganiseerd door Vote Company B.V. in het kader van de Dutch Fitness Awards, hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld voor een Evenement, dat kan met een groter gezelschap zijn dan 1 persoon. Deze voorwaarden gelden in dat geval voor het gehele gezelschap
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een Evenement.
D. Organisator: Vote Company BV.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van elk evenement.

De Organisator heeft ruime ervaring in de organisatie van feestelijke Award Uitreikingen. De bezoekers beoordelen de Award Uitreikingen gemiddeld met een 8,7 en gaan vaak weer met een grote glimlach naar huis.


Artikel 2 Deelname
1. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het entreegeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, wordt het betaalde entreegeld niet gerestitueerd. Wel mag het ticket aan iemand anders worden overgedragen zolang men de evenementenlocatie niet betreden heeft. Maar let op; als je deze aan iemand anders geeft is daar niet automatisch ook een Award voor aanwezig. Eventueel niet afgehaalde Awards worden niet opgestuurd.

3. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement te verplaatsen (qua locatie en/of datum) of geen doorgang te laten vinden. In dat laatste geval heeft de organisator het recht om geen restitutie van het entreegeld te laten plaats vinden. Uiteraard doet de organisator er alles maar dan ook alles aan om dit te voorkomen. Dit scenario heeft tot nu toe dan ook nooit plaats gevonden.

4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement te wijzigen. Ook is het voor de organisator mogelijk om toegang of verdere toegang tot de locatie te ontzeggen als daar aanleiding voor is. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.

5. Een besluit van de Organisator om het Evenement te verplaatsen (qua datum en/of locatie) of geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.


Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4. Alle betrokken personen en organisatie die bij de organisatie van een Evenement betrokken zijn, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.


Artikel 4 Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.


Artikel 5 Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet en social media. 

Partners
TechnoGymClickablesKeboemBody LifeUnited ConsumersFeedback4SportsNew GymNLActiefCity GinBoss

Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in digitaal stemmen en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools

*lt;!-- Facebook Pixel Code --*gt; *lt;script*gt; !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '214726343863957'); fbq('track', 'PageView'); *lt;/script*gt; *lt;noscript*gt;*lt;img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=214726343863957&ev=PageView&noscript=1" /*gt;*lt;/noscript*gt; *lt;!-- End Facebook Pixel Code --*gt;

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details