Event voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat worden georganiseerd door Vote Company B.V. in het kader van de Dutch Fitness Awards, hierna te noemen Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een Evenement.
D. Organisator: Vote Company BV.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van elk evenement.

De Organisator heeft ruime ervaring in de organisatie van feestelijke Award Uitreikingen. De bezoekers beoordelen de Award Uitreikingen gemiddeld met een 8,7 en gaan vaak weer met een grote glimlach naar huis.

Artikel 2 Deelname
1. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het entreegeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, wordt het betaalde entreegeld niet gerestitueerd.

3. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het entreegeld plaats. Uiteraard doet de organisator er alles maar dan ook alles aan om dit te voorkomen. Dit scenario heeft tot nu toe dan ook nooit plaats gevonden.

4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.

5. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4. Alle betrokken personen en organisatie die bij de organisatie van een Evenement betrokken zijn, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal
stop zetten.

2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.

Artikel 6 Vragen en antwoorden over de gratis wellnessentree die je bij entreetickets voor Award Uitreiking

Over welk wellnessresort gaat het?

Dat blijft nog even spannend. Maar het is een gerenomeerd wellnessresort dus echt de moeite waard.

Wanneer kan ik er heen?

Indien je kaarten voor de Award Uitreiking hebt besteld ontvang je bij het verlaten van de Award Uitreiking uit naam van Lekker Dagje Wellness codes om een gratis reservering te kunnen maken. Vanaf dat moment kun je reserveren voor maandagen tot en met donderdagen. De uiterste inleverdatum is 28 juni 2018 Echter, het is verstandig om tijdig te reserveren want er geldt een maximum capaciteit per dag. Ook kan het voorkomen dat niet alle maandagen t/m donderdagen voor 28 juni 2018 beschikbaar zijn of dat de entree op bepaalde dagen vanaf een bepaald tijdstip geldt dat na de openingstijd ligt.

Wat is er precies gratis?

De entree bij het wellnessresort is gratis. Iedere 2e en laatste dinsdag van de maand is het Badkledingdag, hiervoor geldt een badkledingtoeslag van € 4,95 p.p. Indien je gebruik maakt van extra's zoals behandelingen, consumpties, badjassen etc. zijn deze voor eigen rekening.

Mag er iemand anders in mijn plaats gaan?

Ja, dat mag als bij het reserveren met de codes bij het wellnessresort maar de juiste namen worden doorgegeven. Echter, let op; de codes mogen niet doorverkocht worden!

 

Gold partners
Silver partners

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details